1.1 Honlapra feltöltendő adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató Wallgo Design Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) wallgo.hu
internetes oldalon keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok
gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése: Wallgo Design Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-09-083390
Adatkezelő székhelye: 7627 Pécs, Hársfa utca 18/a
Adatkezelő képviselője: Fuderer Tamás Szilárd

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.09.03-tól visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet
(továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve
bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező
rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési
tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak
megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor
kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve
az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez
Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek
ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása,
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

3.1. Cookiek
A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és
olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget
biztosít a Adatkezelő számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal
megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az
oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.
adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő
kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a
hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai
ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás
időpontja, a megtekintett oldalak adatai.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.
adattárolás módja: elektronikus

3.2. Vásárlói adatok kezelése
A honlapra látogatónak lehetősége van a Társaság termékeinek megrendelésére,
megvásárlására regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését,
azaz a vásárló és a Társaság közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a
megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.
A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó
pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza.
A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására
az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség,
hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási
adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.
adatkezelés célja: a Társaság honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla
kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések
teljesítése, a vásárlói szokások elemzése
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok
tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
adattárolás módja: elektronikus

3.3. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban,
elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus
panaszokat az vásárló az info@wallgo.hu -mail címre tudja megküldeni.
adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5)
bekezdésében meghatározott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás,
valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az
érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az
adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően
kerülnek az adatok törlésre
adattárolás módja: elektronikus

3.4. Ügyfélkapcsolat
Az Adatkezelő a wallgo.hu/kapcsolat felületen lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapra
látogató felhasználók az oldalon található űrlap kitöltésével kapcsolatba lépjenek az
Adatkezelővel. Az ügyintézés tárgya lehet tájékoztatás kérés, kapcsolatfelvétel stb..
Az Adatkezelő emellett lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei, illetve a honlapra látogató
felhasználók a Társaság email címein keresztül küldjenek üzenetet az Adatkezelő számára,
valamint telefonon felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. Telefonos kapcsolatfelvétel
esetén a hanghívások nem kerülnek rögzítésre.
adatkezelés célja: az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok
köre.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
adattárolás határideje: cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.
adattárolás módja: elektronikus

4. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@wallgo.hu e-mail címen; az adatkezelés
korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza
esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék
rendelkezik hatáskörrel.
Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

4.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
– jogosult megtudni az adatkezelés célját;
– az érintett személyes adatok kategóriáit;
– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az
érintettől gyűjtötték.
– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált
döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés,
milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel
jár.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk
(5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses
személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.4. pontjának megfelelően.

4.3. Tiltakozás joga
Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes
adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról
véleményben tájékoztatja az érintettet.
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
– az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig
terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
– az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez;
– az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint
tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de
legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője
felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a
kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz
kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
– az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a
személyes adatok kezelése; vagy
– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti
egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.
4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén
kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése
jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési
Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az
adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.
4.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, amennyiben:
– az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan
szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a)
pont]ÉS
– az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
4.7. Jogorvoslat
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe
vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem
terheli felelősség
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő
hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
5. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok
ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
adatfeldolgozó neve: R&L Account Kft.
címe: 7632 Pécs, Aidinger J. u 26. fszt. 2.
cégjegyzékszáma: 02-09-078391
adatfeldolgozás célja:könyvelés
adatfeldolgozó neve: BlazeArts Kft.
címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
cégjegyzékszáma: 03-09-109150
adatfeldolgozás célja:tárhelyszolgáltatás
adatfeldolgozó neve: DPD Hungária Kft.
címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
cégjegyzékszáma: 03-09-109150
adatfeldolgozás célja:kiszállítás
adatfeldolgozó neve: DPD Hungária Kft.
címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
cégjegyzékszáma: 03-09-109150
adatfeldolgozás célja:kiszállítás
adatfeldolgozó neve: Molnár Trans Kft.
címe: 6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 10.
cégjegyzékszáma: 03-09-106791
adatfeldolgozás célja:kiszállítás
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek
tárolni és megőrizni.
6. A nyilatkozat megváltoztatása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az
érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a
felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat
módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön
megkéri az érintetti hozzájárulást.
7. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett
esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.
Minden online kapcsolatfelvétel, beleegyező nyilatkozatnál
2
Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg az Adatkezelő részére, a jelen
szövegnek kell megjelennie.
 Megismertem és elfogadom az adatvédelmi szabályokat.
(csak a jelölőnégyzet aktívvá tételével fogadja el a rendszer a regisztrációt/üzenet elküldését)